Kurumsal

Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü; İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak; imar planında yeşil alan olarak belirlenen yerlerde parklar, çocuk bahçeleri, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları vb. yapılması mevcut yeşil alanların bakımı, onarımı ve korunması ile ilgili gereken tüm hizmetlerin planlı, programlı ve uyum içerisinde yürütülmesini sağlamak üzere, 12.08.2011 tarihli ve 1723 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ve 25.01.2012 tarihli Başkanlık Oluru ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur.

Müdürlüğümüzün görevleri;

 • Avrupa yakasında Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda ve/veya mülkiyetinde bulunan, park, bahçe, yeşil alan, koru alanları, kent ormanları, çocuk parkları, sahillerdeki düzenlenmiş alanlar ile spor ve oyun alanları ile bu alanlar içerisinde yer alan tesislerin bakımını, onarımını ve korunmasını yapmak.
 • Park, bahçe, yeşil alanlar, koru alanları ile kent içerisindeki ana arter üzerinde ve kavşaklarda bulunan süs havuzlarının, göletlerin bakımı, onarımı ve işletilmesi çalışmalarını yapmak.
 • Yapı bölgesi tanzim etmek ve şehrin estetiği için süsleyici materyaller (çiçeklik, havuz gibi) dizayn etmek ve yapmak,
 • Yukarıda sayılan işlerin yapılması esnasında ihtiyaç duyacağı her türlü bitkisel materyali temin etmek ve bu amaçla fidanlıklar ve seralar işletmek,
 • Park ve yeşil alanlarda kullanılacak çocuk oyun gruplarını, fitness aletlerini, spor sahalarında kullanılacak diğer malzeme ve ekipmanları temin etmek.
 • Yukarıda sayılan iş ve hizmetleri yapmak ve yerine getirmek amacıyla ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, mal alımı ve danışmanlık ihaleleri ile doğrudan temin ihalelerinin işlem dosyalarını hazırlamak, ihaleye çıkmak ve bu ihaleleri sonuçlandırmak. Daire Başkanlığı bünyesinde, bakım ve onarım ve mal alımı işlerinde verimliliği, standardı ve bütünlüğü sağlamak amacıyla yapılacak hizmet ve mal alımı ihalelerinin tek bir ihale şeklinde yapılmasının kararlaştırılması halinde ise ihaleyi yapacak ilgili müdürlüğe, ihale hazırlanmasına esas teşkil edecek mahal ve metraj bilgileri varsa hazırlanmış proje, diğer bilgi ve belgeleri göndermek.
 • Üst Makamlarca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak.
 • İhalesini yaptığı işlerin kontrollük hizmetlerini yürütmek. İhalelerin Daire Başkanlığı bünyesinde tek bir ihale şeklinde yapılması durumunda ise kendi sorumluluk sahasında yapılan işlerin kontrollük hizmetlerini yürütmek. İhalelerin bu yöntemle yapılması durumunda kendi bölgesiyle ilgili olarak yapılacak harcama bedellerini ihaleyi yapan ve müteahhit ödemelerini gerçekleştiren Müdürlüğün bütçesine transfer etmek.
 • İhale konusu işlerin hakediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak.
 • Teknik konularda Üst Makamlara ve İlçe Belediyelerine yardımcı olmak.
 • Her takvim yılına ait Müdürlük yatırım programını ve bütçesini hazırlayarak karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine göndermek.
 • Üst Makamlarca onaylanmış çalışma programına göre bütçenin program gereklerine uygun biçimde harcanmasını yapmak.
 • Yürürlükteki mevzuat dahilinde Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, performans raporunu ve 5 yıllık stratejik planını hazırlayarak ilgili Daire Başkanlığı’na göndermek.
 • Üst Makamlarca verilecek diğer iş ve görevleri yapmak.


Müdürlüğümüz bu görevler kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Silivri ve Çatalca’dan İstanbul Boğazı’na kadar olan bölgede, 34.462.259,66 m² yeşil alanın bakımı, onarımı, korunması ve güvenliğinin sağlanması ile imar planlarında yeşil alan olarak ayrılan alanların park ve bahçeler, çocuk oyun alanları, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma alanları olarak projelendirilmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmaları yürütmektedir.

Sorumluluğumuzda; 179 adet park, 7 adet koru, 126 adet süs havuzu, 102 km TEM, 96 km D-100 ve bağlantı yolları, ana arterlerde yer alan kavşaklarda, yan ve orta refüjlerde yer alan yeşil alanlar bulunmaktadır.

 

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
DAİRE BAŞKANIMIZ
MÜDÜRÜMÜZ
BU AY YAPILACAKLAR
Bahçenize yazın açan çiçeklerin tohumlarını bahçenize serpin
Yapraklı ağaçların, çalıların budamasını yağışsız havalarda yapın
Güllerinizin budaması için en ideal aydır
Ortancaların kuruyan ve kırılan dallarını tomurcuk üstünden kesin
Çim alanlarda ve diğer yeşil alanlarda yabani ot temizliği yapın